Algemene voorwaarden Wouters dienstverlening per 01-04-2019 


ALGEMENE VOORWAARDEN

 


ARTIKEL 1: BEPALINGEN
In deze voorwaarden gelden de volgende definities:
1a: Opdrachtnemer: Wouters dienstverlening.
1b: Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer de opdracht geeft diensten en/of werkzaamheden te leveren of uit te voeren.
1c: Object: Het project waaraan/waarin opdrachtnemer sloopwerkzaamheden dient te verrichten of asbest dient te saneren.
1d: Voorwaarden: de algemene voorwaarden geldend voor: Wouters dienstverlening.
1e: Meerwerk: diensten of werkzaamheden die worden verricht door opdrachtnemer boven de aanneemovereenkomst, hetzij op uitnodiging of last van opdrachtgever. Hieronder wordt verstaan: wijzigingen in voorschriften, praktische afwijkingen in voorhanden zijnde tekeningen en/of bestekken of andere onvoorziene obstakels die meerwerk met zich meebrengen dat moet worden uitgevoerd om uiteindelijk het aangenomen werk juist af te ronden.
 

 

ARTIKEL 2: ALGEMEEN
2a: De algemene voorwaarden van Wouters dienstverlening zijn van toepassing op: • alle door opdrachtnemer uitgebrachte offertes • alle door opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomsten • alle door opdrachtnemer uitgebrachte algemene aanbiedingen. De opdrachtgever die eenmaal akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden van Wouters dienstverlening stemt in met de inzet van deze voorwaarden nu en in de toekomst, tenzij er uitdrukkelijk van wordt afgeweken.
2b: Indien er sprake is van wijzigingen of aanvullingen die betrekking hebben op de algemene voorwaarden van Wouters dienstverlening tijdens de looptijd van de opdracht zal dit door opdrachtnemer op schrift worden bevestigd.
2c: De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing.
ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN
3a: Alle uitgebrachte prijsaanbiedingen van opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
3b: Offertes zijn tot drie maanden na dagtekening geldig tenzij anders schriftelijk is aangegeven.
3c: Wanneer er bij een offerte sprake is van schriftelijke bijlagen in de vorm van begroting, bestek, werkplan of andere documenten, blijven deze beslist eigendom van opdrachtnemer en zullen op verzoek naar opdrachtnemer moeten worden teruggezonden. Opdrachtnemer behoudt over de bescheiden immer het auteursrecht wat inhoudt dat vermenigvuldiging niet is toegestaan evenals inzage aan derden, tenzij hier toestemming voor wordt gegeven.
Algemene voorwaarden Wouters dienstverlening per 01-04-2019
3d: Alle offertes zijn gebaseerd op de situatie geschetst door opdrachtgever en/of zoals deze visueel is op- en waargenomen bij bezichtiging of aanwijzing van het object.
3e: De aanbieding heeft betrekking op het in kaart brengen van asbesthoudende c.q. asbestverdachte materialen

ARTIKEL 4: OVEREENKOMST
4a: Er is sprake van een overeenkomst als opdrachtgever de aanbieding van opdrachtnemer heeft geaccepteerd en opdrachtnemer de opdracht schriftelijk ( brief, mail, whatsapp, sms ) heeft bevestigd. De datum van de bevestiging is hierin bepalend. De opdrachtbevestiging wordt schriftelijk overeenkomstig de opdracht vastgelegd en is bepalend tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk schriftelijk bezwaar indient.
4b: Indien op een later tijdstip aanvullende afspraken worden gemaakt of wijzigingen doorgevoerd dan zijn deze pas bindend nadat opdrachtgever en opdrachtnemer hiermee akkoord zijn gegaan. Transacties waarvoor geen aanbieding of opdrachtbevestiging is gemaakt worden juist en volledig gespecificeerd weergegeven op de factuur.
4c: Wanneer opdrachtnemer aan opdrachtgever een voorschot op het totaalbedrag in rekening heeft gebracht, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen tot het voorschot is voldaan.
4d: Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid na overleg met opdrachtgever om derden in te schakelen voor de juiste uitvoering van de verstrekte opdracht indien dit noodzakelijk blijkt. De hieruit voortvloeiende kosten zullen aan opdrachtgever worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
4e: Als na het uitbrengen van een offerte geen overeenkomst tot stand komt, heeft opdrachtnemer het recht om gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld de kosten van een asbestinventarisatie, in rekening te brengen bij opdrachtgever.
ARTIKEL 5: ANNULERING
Opdrachtgever heeft het recht de uitvoering van het werk te annuleren. Dit dient tenminste 24 uur voorafgaand start werkzaamheden te zijn teruggekoppeld aan opdrachtnemer. Indien annulering niet of te laat plaats vind, brengt opdrachtgever hiervoor kosten in rekening met een minimum van 25% van de aanneemsom.
ARTIKEL 6: PRIJZEN
6a: Alle geoffreerde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en verzekering.
6b: Deze prijzen gelden voor leveringen ‘af bedrijf opdrachtnemer’, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6c: Opdrachtnemer heeft het recht af te wijken van de overeengekomen prijzen na het sluiten van de overeenkomst en vóór de voltooiing van de opdracht. De oorzaak hiervan kunnen wijzigingen in
Algemene voorwaarden Wouters dienstverlening per 01-04-2019
kostprijs zijn, veroorzaakt door prijsverhoging van grondstoffen, materialen, fabricage, transport, alsmede wisselende valutakoersen.
6d: In geval van een afwijkende prijs veroorzaakt door lid c van dit artikel stelt opdrachtnemer opdrachtgever daarvan in kennis. Opdrachtgever heeft hierna veertien dagen het recht schriftelijk de overeenkomst te ontbinden, indien de prijswijziging leidt tot een prijsverhoging meer dan tien procent ten opzichte van de overeengekomen prijs. De tot dan uitgevoerde werkzaamheden dient opdrachtgever aan opdrachtnemer geldelijk te voldoen.
ARTIKEL 7: MEERWERK
7a: Opdrachtnemer is verplicht meerwerk aan opdrachtgever te melden zodra dit bekend is.
7b: Opdrachtnemer heeft het recht meerwerk in rekening te brengen.

ARTIKEL 8: UITVOERINGSTERMIJN
8a: Opdrachtnemer vangt met de werkzaamheden van het object aan nadat hij alle voor de uitvoering noodzakelijke opgevraagde gegevens/documenten heeft ontvangen. Hieronder vallen bestektekeningen, eerdere asbestinventarisaties, eventuele vrijgaven en overige relevante documenten die verplicht in het bezit moeten zijn van opdrachtnemer alvorens hij mag starten met uitvoering van de werkzaamheden.
8b: Opdrachtgever dient de plaats waar de werkzaamheden uitgevoerd zullen worden in zodanige staat te brengen én te handhaven dat de werkzaamheden zonder complexiteiten aangevangen kunnen worden en voortgezet. Opdrachtnemer beoordeelt dit.
ARTIKEL 9: LEVERTIJDEN/OP- EN AFLEVERING
9a: Levertijden en opleveringstijden mogen nooit beschouwd worden als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9b:Bij niet tijdige oplevering mag opdrachtgever opdrachtnemer in gebreke stellen. Ingebrekestelling dient schritelijk per aangetekende post of fax met ontvangstbevestiging te geschieden. Opdrachtnemer dient een termijn van 14 dagen te worden gegeven om alsnog op te leveren.
9c: Opdrachtnemer heeft het recht om zaken en/of diensten in gedeelten af- of op te leveren.
ARTIKEL 10: OVERMACHT
10a: Overmacht houdt in dat door onvoorziene omstandigheden nakoming van de overeenkomst niet kan worden gerealiseerd. Dit geldt voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever. Bij overmacht dient gedacht te worden aan situaties waar beide partijen geen grip op hebben, te denken aan onder andere overheidsmaatregelen, stakingen, natuurrampen, oorlog(dreiging), rellen e.d. die de uit te voeren werkzaamheden/te leveren diensten belemmeren.
Algemene voorwaarden Wouters dienstverlening per 01-04-2019
10b: Indien opdrachtnemer van mening is dat de overmacht van tijdelijke aard is, heeft deze het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
10c: Indien opdrachtnemer van mening is dat de overmachtsituatie van permanente aard is, dan heeft deze het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.
10d: Opdrachtgever dient de werkzaamheden die plaatsvonden voor de overmachtsituatie te voldoen.
10e: De partij die een overmachtsituatie verwacht, dient de andere partij daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen.
ARTIKEL 11: MANIER VAN UITVOERING
11a: Opdrachtnemer dient de werkzaamheden aan een object geheel conform het certificatieschema asbestinventarisatie uit te voeren. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat werkzaamheden op een andere wijze verricht dienen te worden en de oorzaak hiervan is niet aan de opdrachtnemer te wijten dan dient opdrachtnemer opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen. Na accordering over de gewijzigde aanpak zal opdrachtnemer de werkzaamheden hervatten.
11b: Indien opdrachtnemer bezig is werkzaamheden uit te voeren aan een object en opdrachtgever laat tevens werkzaamheden door derden verrichten op dezelfde bestemming, dan dienen de werkzaamheden van deze derden zodanig te geschieden dat opdrachtnemer hier geen hinder van ondervindt. Indien hier wel sprake van is dan is opdrachtgever aansprakelijk voor de mogelijke stagnatie en andere kostenverhogende omstandigheden in de werkzaamheden van opdrachtnemer.
11c: Opdrachtnemer is ten tijde van de asbestinventarisatie de enige directievoerende op het werk, en behoudt zich het recht overige werkzaamheden te staken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
ARTIKEL 12: CALAMITEITEN
Indien er zich een calamiteit voordoet of heeft gedaan, behoudt opdrachtnemer zich het recht de werkzaamheden te staken, en op te schalen naar de dan geldende eisen conform het certificatieschema asbestinventarisatie. Opdrachtnemer zal hiervan direct in kennis worden gesteld.

ARTIKEL 13: GEVAARLIJKE SITUATIE’S
Indien er zich gevaarlijke situaties voordoen, betreffende instortingsgevaar en hygiëne behoudt opdrachtnemer zich het recht de werkzaamheden te staken, totdat de werkomgeving is veiliggesteld.
ARTIKEL 14: BETALING
14a: Onder de overeenkomst heeft opdrachtnemer het recht periodiek dan wel na voltooiing van de opdracht te factureren. Opdrachtnemer is tevens gerechtigd deels een vooruitbetaling van de hoofdsom te factureren.
Algemene voorwaarden Wouters dienstverlening per 01-04-2019
14b: Opdrachtgever dient binnen 30 dagen na factuurdatum het gefactureerde bedrag te voldoen op het op de factuur aangegeven rekeningnummer. Opdrachtgever heeft niet het recht korting te handhaven of bedragen te verrekenen.
14c: Bij het niet tijdig voldoen van het gefactureerde bedrag is opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en vanaf de vervaldag 1% rente per maand verschuldigd aan opdrachtnemer.
14d: Betalingen verricht door opdrachtgever strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door opdrachtnemer gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de openstaande facturen in chronologische volgorde.
14e: Opdrachtnemer heeft het recht het te vorderen bedrag direct op te eisen als opdrachtgever in verzuim is. Dit geldt tevens als er bij opdrachtgever sprake is van faillissement, boedelafstand, surseance van betaling, beslaglegging of beëindiging van zijn onderneming. Dit alles onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente.
14f: Opdrachtnemer heeft het recht tot verrekening.
14g: Opdrachtgever dient alle verplichtingen zoals omschreven in de overeenkomst na te komen. Komt opdrachtnemer deze niet, niet tijdig of niet behoorlijk na, dan komen alle voortvloeiende kosten voor rekening van opdrachtgever. Hieronder zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten begrepen, zoals sommatie-, incasso- en advocaatkosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van 250 euro.
ARTIKEL 15: VERZEKERING
Opdrachtgever is verplicht het object te verzekeren of verzekerd te houden tot de datum dat opdrachtnemer de werkzaamheden heeft opgeleverd. Tevens is opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer de rechten uit de verzekeringsovereenkomst aan opdrachtnemer te verpanden. Dit ter zekerheid van het bedrag dat opdrachtnemer volgens de overeenkomst te vorderen heeft of zal krijgen.
ARTIKEL 16: AANSPRAKELIJKHEID
16a: De aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt zich tot het bedrag waarvoor hij zich heeft verzekerd en waarvoor dekking wordt verleend. In ieder geval beperkt opdrachtnemer de aansprakelijkheid tot 2,5 miljoen euro per opdracht. De aansprakelijkheidsbeperking van opdrachtnemer geldt voor alle personen- en/of zaakschade die opdrachtgever of derden wordt toegebracht, een en ander veroorzaakt door een tekortkoming van opdrachtnemer of haar ondergeschikten. Voorgaande geldt tevens voor fouten gemaakt door derden waarvoor opdrachtnemer de aansprakelijkheid draagt tijdens uitvoering van de werkzaamheden of levering van zaken.
16b: Indien de verzekeraar in geval van ontstane schade niet tot uitkering onder de verzekeringsovereenkomst overgaat is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot 50% van het factuurbedrag met een maximum van 5.000 euro per opdracht.
16c: Voor indirecte schade, gevolgschade alsmede winstderving die samenhangt met een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst of de levering van zaken door opdrachtnemer is

Algemene voorwaarden Wouters dienstverlening per 01-04-2019
opdrachtnemer niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid.
16d: Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor aanspraken in verband met de aanwezigheid van materialen, verontreinigingen in de af te voeren grond en die schadelijk kunnen zijn voor het milieu of volksgezondheid, dan wel vallen onder het begrip (klein) gevaarlijk afval.
16e: Iedere aanspraak uit hoofde van aansprakelijkheid zijdens opdrachtnemer vervalt door verloop van zes maanden na het ontstaan van de vordering. Opdrachtnemer heeft immer het recht de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
ARTIKEL 17: RECLAMES
17a: Reclames die betrekking hebben op de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden of op de factuur dienen binnen 7 dagen door opdrachtgever schriftelijk ingediend te worden bij opdrachtnemer. Na dit tijdsbestek vervalt het recht van reclame.
17b: Reclames die betrekking hebben op geleverde zaken door opdrachtnemer dienen binnen 2 dagen na levering door opdrachtgever schriftelijk worden gemeld. Na dit tijdsbestek vervalt de aanspraak van een eventuele tekortkoming door opdrachtnemer.
17c: Op basis van lid b van dit artikel verliest opdrachtgever eveneens de aanspraken wanneer er sprake is van geleverde zaken die door opdrachtgever of derden zijn bewerkt of behandeld.
17d: Wanneer opdrachtgever bij ontvangst zonder protest of voorbehoud en zonder opgave van de reden van protest of voorbehoud tekent voor ontvangst, kan opdrachtgever nimmer bij opdrachtnemer reclameren.
17e: Na het verstrijken van de termijnen genoemd onder 18a en 18f: wordt opdrachtgever geacht de factuur en prestatie te hebben goedgekeurd. Reclames worden dan niet meer in behandeling genomen door opdrachtnemer.
17g: Reclames door opdrachtgever worden geaccordeerd indien (op) geleverde zaken niet overeenkomen met hetgeen in de overeenkomst is vastgelegd. Opdrachtnemer houdt de keus alsnog de verwachte prestatie/ zaak te leveren of een vergoeding te betalen ter compensatie van nadeel van opdrachtgever. Deze vergoeding zal nimmer meer bedragen dan de factuurwaarde exclusief BTW van de prestatie/zaak.
17h: Alleen als een reclame gegrond blijkt schort dit de betalingsverplichting van opdrachtgever op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
ARTIKEL 18: VRIJWARING
Opdrachtnemer wordt door opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden gevrijwaard, onder meer die uit de Wet Keten Aansprakelijkheid, die voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst of de uitvoering daarvan, voor zover deze aansprakelijkheid zou uitkomen boven het in artikel 16 gestelde.
Algemene voorwaarden Wouters dienstverlening per 01-04-2019
ARTIKEL 20: GEHEIMHOUDING
Opdrachtgever dient alle gegevens die betrekking hebben op de overeenkomst met opdrachtnemer geheim te houden, tenzij uit een wettelijke bepaling het tegendeel voortvloeit.
ARTIKEL 21: TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
ARTIKEL 22: GESCHILLEN
Alle geschillen die betrekking hebben op de overeenkomst of die daaruit voortvloeien en waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de rechtbank Almelo.